Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplicht telewerk: alle wettelijke bepalingen op een rijtje

Werk zoeken

Zoals bekend, is sinds gisteren telewerk weer verplicht voor alle functies waarin dit praktisch mogelijk is. Ondertussen is ook het KB verschenen en daarom zetten we voor jou alle bepalingen nog eens in een praktisch overzichtje.

  • In een eerste fase, die loopt tot en met 12 december a.s., gaat het om 4 dagen per week. Vanaf 13 december t/m 28 januari 2022 zakt het aantal verplichte thuiswerkdagen naar 3 dagen.
  • Het telewerk dient geregistreerd via de speciale tool die ten laatste op woensdag 24/11 online zal staan bij de RSZ (zie onze Flash van gisterochtend). De RSZ wil twee getallen kennen: 1) het totaal aantal personeelsleden (dus zowel die op kantoor als op de werf) per vestigingseenheid in de Kruispuntbank Ondernemingen en 2) het aantal medewerkers daarvan dat een “niet-telewerkbare” functie heeft, wat uiteraard voor het gros van de bouwvakkers geldt.
  • De aangifte voor de periode van 22 november tot en met 31 december 2021 heeft betrekking op de situatie op de derde werkdag volgend op de inwerkingtreding van het huidig besluit en moet uiterlijk worden ingediend op 30 november 2021. De volgende aangiften hebben betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en moeten uiterlijk worden ingediend op de 6de kalenderdag van die maand
  • KMO’s met minder dan 5 werknemers (en dus niet “tot en met 5 personeelsleden”, zoals aanvankelijk op tafel lag) worden vrijgesteld van deze registratieplicht.
  • Enkel aan werknemers in een niet telewerkbare functie, die aan de slag zijn in de exploitatiezetel (kantoor of atelier) van de onderneming (dus niet op de werven!) dient de werkgever ook weer een attest (of “enig ander bewijsstuk”) te bezorgen dat hun noodzakelijke aanwezigheid op de werkvloer bevestigt. Het modelattest staat online bij FOD WASO: attest_telewerknietmogelijk.docx (live.com).
  • Voor alle duidelijkheid: personeel dat gebruik maakt van een terugkomdag, hoeft geen attest op zak te hebben. Zorg als werkgever dat je een intern registratiesysteem hebt om te staven wie op welke dag naar kantoor is komen werken.
  • Wat die terugkeermomenten betreft (eerst 1, later 2 dagen per week), vermeldt het KB dat dit steeds op vrijwillige basis moet gebeuren en mits inachtneming van de nodige preventiemaatregelen. Bovendien worden er limieten ingesteld. Tot en met 12 december 2021 mag per dag maximum 20% van de medewerkers voor wie telewerk verplicht is, in de vestigingseenheid aanwezig zijn. Vanaf 13 december wordt dit 40 %
  • Om dat percentage te berekenen, moet je dus geen rekening houden met de mensen die “omwille van de aard van hun job of met het oog op de continuïteit in de bedrijfsvoering”, absoluut niet van thuis kunnen werken.
  • Voor KMO’s met minder dan 10 werknemers, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie telewerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.