Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergoeding Covid-19 in overheidsopdrachten - stand van zaken van het wetsvoorstel

corona

Zoals reeds gemeld in de BouwFlash van 1 september 2020 en 21 oktober 2020 volgt de Confederatie Bouw van nabij het wetsvoorstel op inzake de vergoeding voor aannemers ingevolge Covid-19 in overheidsopdrachten.

De laatste maanden hebben de bevoegde instanties gehoor gehad voor de argumenten van de Confederatie Bouw om te komen tot een evenwichtige en aanvaardbare vergoeding voor aannemers. In de komende dagen worden de teksten van de amendementen op het wetsvoorstel gefinaliseerd zodat ze de weken daarop kunnen worden voorgelegd ter goedkeuring.

In afwachting lijkt het ons van belang om uw aandacht te vestigen op 3 essentiële punten voor de aannemer:

  1. De vergoeding via forfait, waarin de wet in principe zal voorzien, geldt indien de aannemer de feiten en omstandigheden heeft gemeld binnen de 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan, evenals van hun impact op het verloop en de kostprijs van de opdracht. Concreet betekent dit dat u als aannemer in principe de feiten moet hebben gemeld ten laatste op 17 april 2020, met inbegrip van een globale evaluatie van de precieze impact.
  2. Zolang de wet er niet is, dienen de formaliteiten van de overheidsopdrachtenreglementering te worden nageleefd. Voor werven waarvan de voorlopige oplevering nadert of onlangs werd toegekend, dient een becijferd schadeverzoek te worden ingediend op basis van de werkelijk te bewijzen kosten. Concreet betekent dit dat u als aannemer uw claim moet indienen binnen de 90 dagen na betekening van het PV van voorlopige oplevering.
  3. Ongeacht het feit of het wetsvoorstel wordt aangenomen of niet, als aannemer kan u nog steeds met de aanbestedende overheid een regeling treffen op basis van de werkelijk door u geleden schade. Concreet betekent dit dat u als aannemer de feiten en bondige impact heeft gemeld én voldaan is aan de vereiste drempels betreffende het nadeel van art. 38/9 van het KB van 14 januari 2013. Het wetsvoorstel zal dergelijke regeling niet in vraag stellen.

De Confederatie Bouw hoopt ten zeerste dat het dossier binnenkort in zijn opzet zal slagen en ze houdt u uiteraard op de hoogte.