Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoge Raad heeft zijn advies klaar voor het inzetten van sneltests op de werkvloer

sneltest

Le Conseil supérieur de la prévention et de la protection au travail a rendu son avis au Ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne et au Commissaire Corona sur l'utilisation des tests rapides sur le lieu de travail. Ce document a entre-temps également été publié sur le site du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Nous récapitulons ici les éléments principaux.

  • De tests dienen steeds te worden uitgevoerd onder toezicht van de arbeidsarts, zoals beschreven in het KB van 5 januari 2021.
  • Het is niet de bedoeling sneltests massaal te gaan inzetten om hele groepen werknemers systematisch preventief te screenen. Daarvoor zijn er onvoldoende tests beschikbaar en ontbreekt de capaciteit bij de externe preventiediensten om ze uit te voeren.
  • Ondernemingen dienen de inzet van sneltests te kaderen in een ruimer COVID-preventiebeleid. Hoekstenen daarvan blijven de Generieke Gids en de sectorprotocollen. De sociale partners zien sneltests niet als een wonderoplossing maar als een aanvullend instrument in de aanpak van specifieke probleemsituaties, zoals dreigende clusteruitbraken. In dergelijk geval kunnen ze ook worden ingezet bij laagrisicocontacten en zelfs ruimer. Dit om clusterbesmettingen verder op te volgen in de bredere bedrijfspopulatie. Ook voor jobs met een hoogrisicoprofiel en ploegen buitenlandse werknemers die hier slechts tijdelijk werkzaam zijn en waarvan er minstens één symptomen vertoont of positief heeft getest op corona, kunnen sneltests van groot nut zijn.
  • In dergelijke gevallen krijgen werkgevers dus de mogelijkheid om voor hun medewerkers die niet kunnen telewerken, bij hun externe dienst sneltests aan te vragen. Het gaat wel niet om een verplichting. Het is trouwens de onderneming die de kosten van de testing zal moeten dragen.
  • Werkgevers kunnen hun werknemers in geen geval verplichten om zich aan dergelijke sneltest te onderwerpen. Evenmin hebben zij recht op inzage van de resultaten. Het gaat hier immers om medische gegevens, die de hoogste beschermingsgraad genieten in het kader van de GDPR.
  • Op instructie van de arbeidsarts zullen er ook (gedurende een beperkte periode) op repetitieve wijze (bv. 2 keer per week) sneltests kunnen worden ingezet die niet vertrekken van gekende besmettingen. Bijvoorbeeld door de aard van de activiteiten, bij verhoogde incidentie in een recent verleden of bij verhoogde viruscirculatie in de regio.
  • En nog een heel belangrijke slotnoot: het inzetten van sneltests kan nooit een vrijgeleide zijn om de geldende preventiemaatregelen op de werf en tijdens het collectief vervoer, niet na te leven en/of te ontsnappen aan de quarantaineverplichtingen!

Verwacht wordt dat -op basis van dit advies- de regering eerstdaags de regels zal aanpassen. Hetzelfde geldt voor de instructies op de website van Sciensano.