Overslaan en naar de inhoud gaan

Databank van boetes voor loonschulden

Man en vrouw met laptop in datacenter.

Verkiezingen | Embuilds voorstel van de dag voor het federale niveau

In de bouwsector zijn verschillende hoofdelijke aansprakelijkheidsregelingen van toepassing: hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden, fiscale schulden en lonen.

Bedrijven kunnen nagaan of er sociale en/of fiscale schulden zijn door de RSZ-databank voor sociale schulden en de databank van de FOD Financiën voor fiscale schulden te raadplegen. Wanneer er een inhoudingsplicht is, moeten bedrijven inhoudingen doen op de facturen (35% voor de RSZ en 15% voor de FOD Financiën).

Voor loonschulden is er geen databank waarmee een soortgelijke controle en/of inhoudingen kunnen worden uitgevoerd. Er kunnen echter verschillende hoofdelijke aansprakelijkheidsregelingen voor lonen van toepassing zijn (algemene regeling, specifieke regeling voor directe medecontractant in de bouwsector en specifieke regeling voor de tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van een derde land). Wanneer de inspectie nu een bedrijf controleert en vaststelt dat het de geldende lonen niet in acht neemt, brengt het de andere aannemers hiervan op de hoogte. Vanaf dat moment kennen zij het probleem met deze onderaannemer en kunnen ze een weloverwogen beslissing nemen over het al dan niet voortzetten van de contractuele relatie. Gezien de moeilijkheden om geschoolde arbeidskrachten te vinden, is het zelfs bij zo’n inbreuk niet altijd gemakkelijk om een contractuele relatie te beëindigen.

Bijgevolg zou de mogelijkheid om een databank te raadplegen waarin wordt vermeld dat een sanctie is opgelegd wegens niet-naleving van de geldende lonen (boetes), de ondernemer in staat stellen om een geïnformeerde beslissing te nemen over het al dan niet aangaan van een onderaannemingsovereenkomst.

Dit is in feite wat de sociale partners gezamenlijk hebben voorgesteld in het nieuwe plan voor eerlijke concurrentie (PCL). Zo'n database maakt het mogelijk om controles uit te voeren en aansprakelijk te zijn in cascade voor wat we mogen controleren en wat we daadwerkelijk kunnen controleren. Indien een aannemer een onderaannemer heeft gecontracteerd die zijn verplichting niet nakomt (en deze onderaannemer staat dus op rood in de databank), en deze aannemer doet geen inhouding op de factuur, dan komt deze aannemer zelf op rood te staan in de databank. Op dat moment is het aan de aannemer hoger in de schakel om de inhouding te doen op de factuur van de aannemer die de inhouding niet heeft gedaan.

De ondernemer, die vanaf het begin kan zien of de onderaannemer al dan niet in orde is, zal twee keer nadenken. Dit zou het mogelijk maken om bedrijven die zich niet aan de regels houden uit te sluiten en de eerlijke concurrentie te bevorderen.