Overslaan en naar de inhoud gaan
Maatregelen van de verschillende regeringen

Maatregelen van de verschillende regeringen

DE FEDERALE MAATREGELEN

De federale regering heeft een aantal soortgelijke maatregelen genomen als tijdens de coronacrisis en die komen boven op het federale plan om investeringen in duurzame oplossingen en isolatie te bevorderen.

Embuild blijft lobbyen voor passende maatregelen ter ondersteuning van bouwbedrijven, zoals energieprijsplafonds.

Dit zijn de maatregelen die de federale regering tot nu toe heeft genomen:

1. Sociale maatregelen

 

A. Uitstel, vermindering of vrijstelling van sociale bijdragen

 • Voor wie? 

Voor bedrijven en zelfstandigen die in de problemen komen door de stijgende energieprijzen.

 • Toekenningvoorwaarden 

Je moet aan 2 voorwaarden voldoen:

- Je laadt als bewijs een verklaring op hoe de energiecrisis impact heeft op je zelfstandige activiteit.

- Je laadt documenten op waaruit blijkt dat je energiefactuur momenteel een sterke stijging kent vergeleken met dezelfde periode in 2021.

 • Praktische aspecten?

Voorlopig kan dat alleen voor het vierde kwartaal van 2022.

 • Met wie contact opnemen?

Neem contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds.

 • Deadline van de maatregel

Tot 31/03/2023

Aanvullende informatie: minnelijk afbetalingsplan voor sociale bijdragen

In het kader van de energiecrisis komt de RSZ op twee wijzen tegemoet aan de betalingsmoeilijkheden van ondernemingen.

 • Het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen. Het maximale uitstel loopt over 24 maanden met toepassing van sancties voor het laattijdig betalen van bijdragen, bijzondere afbetalingsplannen zonder toepassing van sancties voorzien voor sommige bijdragen. Het uitstel loopt over maximaal 24 mensualiteiten. Enkel indien de afbetalingsmodaliteiten niet worden gerespecteerd, worden sancties voor de laattijdige betaling van bijdragen in rekening gebracht.

Deze bijzondere afbetalingsplannen zijn bestemd voor werkgevers die, als gevolg van de energiecrisis, betalingsmoeilijkheden hebben voor:

- de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het dienstjaar 2022;

- de sociale bijdragen voor het 3de en 4de kwartaal 2022 en het 1ste kwartaal 2023;

- rechtzettingen van sommige bijdragen, die vervallen op uiterlijk 30 juni 2023.

 • Praktische aspecten 

Neem contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds  of raadpleeg de pagina "Minnelijk afbetalingsplan" op het portaal van de sociale zekerheid, vul het aanvraagformulier in en motiveer jouw aanvraag.

 

B. Verlaging van de werkgeversbijdragen  

 • Voor wie?  

Voor bedrijven die in moeilijkheden komen door de stijgende energieprijzen  

 • Toekenningvoorwaarden 

Uitzonderlijke verlaging van de werkgeversbijdragen met 7,07% voor het 1e en 2e kwartaal van 2023. Deze vermindering hoeft later niet te worden terugbetaald. Het gaat hier om een eenmalige vrijstelling. 

Voor de volgende 2 kwartalen (3e en 4e) kunnen bedrijven een uitstel van 7,07% van de werkgeversbijdragen aanvragen. In dit geval zal het niet gaan om een vrijstelling: deze werkgeversbijdragen zijn verschuldigd aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), maar zullen in de loop van het jaar 2025 in vier gelijke schijven worden geïnd. 

Er is ook een mogelijkheid om afbetalingsplannen zonder boete te gebruiken.  

 • Praktische aspecten 

We wachten op meer informatie. 

 • Met wie kan ik contact opnemen? 

Met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de FOD Sociale Zekerheid of jouw sociaal secretariaat. 

 • Periode  

2023 

 

C. Tijdelijke werkloosheidsregeling energie

Activering van de tijdelijke werkloosheidsregeling energie en afstemming op Europese Temporary Crisis Framework.

 • Voor wie?

Bedrijven die in aanmerking komen zijn energie-intensieve bedrijven die exploitatieverliezen lijden door de stijgende aardgas- en elektriciteitskosten.

 • Toekenningvoorwaarden 

Concreet moet de onderneming kunnen aantonen dat:

- De aankoop van energieproducten (met inbegrip van andere energieproducten dan aardgas en elektriciteit) is goed voor ten minste 3% van de toegevoegde waarde in het kalenderjaar 2021.

- Of jouw definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin je gebruik maakt van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld vergeleken met jouw definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

 • Praktische aspecten?

Lees onze flash of surf naar de website van de RVA.

 • Deadline van de maatregel

Tot 31/03/2023

 • Bijkomende toelichting: Betaling aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid Energie

De werknemers die in het kader van de specifieke regeling tijdelijke werkloosheid energie tijdelijk werkloos worden gesteld hebben, bovenop hun werkloosheidsuitkering, recht op een supplement van ten minste 6,22 euro per dag. Voor de arbeiders van het PC 124 wordt deze vergoeding ten laste genomen door Constructiv en betaald door de uitbetalingsinstellingen. De werkgever moet dus in eerste instantie zelf niets betalen. Pas als de arbeider zijn recht op aanvullende vergoedingen ten laste van Constructiv heeft uitgeput, is het aan de werkgever om de vergoeding te betalen.

 • Meer info

Lees onze flash

 

D. Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing

In het kader van de maatregelen die de federale regering wegens de energiecrisis heeft genomen, worden de betalingstermijnen voor de bedrijfsvoorheffing voor de maanden november, december en het vierde kwartaal van 2022 verlengd:

 • De uiterste termijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de maanden november en december 2022 is uitgesteld tot respectievelijk 15 februari en 15 maart 2023;
 • De uiterste termijn voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing op het vierde kwartaal van 2022 is verschoven naar 15 maart 2023.

Met wie moet ik contact opnemen?

Neem contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds.

 

E. Overbruggingsrecht

Een tijdelijk overbruggingsrecht wordt toegekend aan zelfstandigen die in de problemen komen door hun energiefacturen.

Het overbruggingsrecht bestaat uit een financiële uitkering gedurende maximaal 12 maanden en de vrijwaring van de rechten op gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximaal 4 kwartalen, zonder betaling van bijdragen.

 • Voor wie?

De zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die beslissen hun activiteit te onderbreken of stop te zetten door de gevolgen van de crisis worden beschouwd als gedwongen om hun activiteit te onderbreken wegens omstandigheden buiten hun wil en vallen bijgevolg onder het toepassingsgebied van de derde pijler van het klassieke overbruggingsrecht.

 • Toekenningvoorwaarden 

Je moet je zelfstandige activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken door de energiecrisis.

Een belangrijke voorwaarde is dat je daadwerkelijk je sociale bijdragen hebt betaald voor de vier vorige kwartalen.

Bovendien mag je geen enkele andere beroepsactiviteit uitoefenen of enige andere uitkering ontvangen.

 • Praktische aspecten 

Je moet het overbruggingsrecht aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

 • Met wie contact opnemen?

Neem contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds.

 • Deadline van de maatregel

Tot 31/03/2023

 

2. FiscaIe maatregelen

 • Uitstel betaling belastingen
  • Deze maatregel omvat een algemeen betaaluitstel voor de personen-, vennootschaps-, rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners (aanslagjaar 2022) waarbij de betaaltermijn van 2 naar 4 maanden gebracht wordt. Kijk de betaaltermijn goed na want sommige aanslagbiljetten vermelden nog de gebruikelijke termijn van 2 maanden, andere vermelden reeds de aangepaste betaaldatum.

   Wie betaalmoeilijkheden heeft kan een aanvragen via MyMinfin of via een brief aan één van de FOD Financiën infocenters.

   Meer informatie: FOD Financiën

 • Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen
 • Afbetalingsplannen voor fiscale schulden
 • Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek
 • Verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit naar het Europees minimum

Voor de maanden november en december, verlenging voorzien tot maart 2023

 

3. Financiële maatregelen

 • Financiële maatregelen: Oplossingen op maat om de bedrijven te helpen.

Bedrijven kunnen vragen om uitstel van terugbetaling van kapitaal, maar ook om aanvullende financiering, een verlenging van de looptijd van hun krediet, of een combinatie daarvan, zo niet een ander alternatief.

De banken zullen alles in het werk stellen om elke onderneming en elke zelfstandige te helpen en te ondersteunen als die onder financiële druk komen te staan door de energiecrisis.

Meer informatie: folder Febelfin.

 • Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties door de leverancier.

Modaliteiten en informatie zijn nog niet beschikbaar.

 • Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s.

Precieze informatie is nog niet meegedeeld.

DE REGIONALE MAATREGELEN

 

Vlaanderen

Embuild Vlaanderen is verheugd over de aankondiging van de Vlaamse regering in haar Septemberverklaring om bedrijven tot 25% van hun extra energiekosten te betalen met een maximum van 500.000 euro per kwartaal. Dit zijn de bedrijven die door de energiecrisis operationele verliezen lijden.

De versterking van de jobbonus is een goede maatregel, maar de geleidelijke verhoging van het plafond is onvoldoende voor de bouw, die de werknemers in ons land de op één na hoogste lonen biedt. De brutolonen in de bouw liggen gemakkelijk boven de 2.750 euro. Met de geplande indexeringen zullen bouwvakkers binnenkort het nieuwe plafond van 2.900 euro overschrijden. Daardoor kunnen zij niet langer in aanmerking komen voor de nieuwe jobbonus. Volgens Embuild Vlaanderen kan dit worden verholpen door het plafond van de nieuwe jobbonus te indexeren. Hierdoor zouden veel bouwvakkers toegang kunnen krijgen tot deze steunmaatregel.

Wallonië

De ondernemingen kunnen dankzij twee regelingen zelf energie besparen:

 • de Easy'Green financierings- en adviesdienst voor kleine en middelgrote ondernemingen;
 • Wal’Energie voor de grote bedrijven. Ook hier zijn financiering en advies cruciaal.

Daarnaast heeft de Waalse regering nog eens 1 miljard euro uitgetrokken voor de isolatie van woningen van gezinnen. Hiervoor kunnen premies of renteloze leningen worden aangevraagd.

Na het laatste begrotingsconclaaf heeft de Minister van Economie Willy Borsus aangekondigd dat er 505 miljoen euro zou worden ingezet om bedrijven te steunen die in problemen komen door de energiecrisis. Er zijn drie soorten maatregelen beslist:

 • Rechtstreekse steun (variabel volgens de energie-intensiteit) voor bedrijven die getroffen zijn door de stijging van de energieprijzen (175 miljoen): de steun wordt verleend voor het 4e kwartaal van 2022 en voor het 1e kwartaal van 2023 indien de tijdelijke kaderregeling voor steun aan bedrijven wordt verlengd.
 • Terugbetalingsfaciliteiten, zachte leningen en specifieke garanties (300 miljoen) ter aanvulling van de rechtstreekse steun.
 • Een budget (30 miljoen) ter ondersteuning van de bevoorrading van de meest elektriciteitsintensieve industriële installaties.

De toekenningsmodaliteiten voor de steun zullen binnenkort worden bepaald. De modaliteiten voor het indienen van de steunaanvragen zijn op vandaag nog niet bepaald.

Meer informatie over de toekenningsvoorwaarden voor de steun via deze link conditions d’octroi des aides.

 

 • Referentiepersonen “koolstofarm” tot uw dienst

Gaan werken volgens de aanpak van de circulaire economie is een manier om de economische prestaties van jouw bedrijf te verbeteren.

De referentiepersonen “koolstofarm en circulaire economie” van Embuild Wallonie helpen jouw bedrijf gratis bij het opsporen van het potentieel qua circulaire economie, om oplossingen te kunnen ontdekken die binnen jouw activiteiten toegepast kunnen worden.

Meer informatie is te vinden op de site Embuild Wallonie.

Brussel

 • Begeleiding Build Circular Energy

De energierekeningen van je bedrijf rijzen de pan uit. Als je jouw verbruik wilt verminderen of op zoek bent naar goedkopere of minder energieverslindende alternatieven, kun je een beroep doen op het project Build Circular.Brussels uitgevoerd door Embuild.Brussels, en krijg je gratis een diagnose van je bedrijf en advies van onze experts!

Wij analyseren samen met jou het energieverbruik in je kantoren, werkplaatsen, magazijnen en/of aan de gang zijnde bouwplaatsen en bekijken welke concrete acties in jouw geval mogelijk zijn, en de premies die je daarvoor kunt gebruiken. Deze dienst, die een aanvulling vormt op de andere gewestelijke diensten, wordt gratis aangeboden aan kmo’s en grote bouwondernemingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer informatie op de website van Build Circular Energy.