Overslaan en naar de inhoud gaan

UBO-register: vergeet niet de bijkomende bewijsstukken up te loaden voor 31 augustus 2021

ubo

Zoals reeds gemeld moet elke onderneming, met uitzondering van fysieke personen, (vennootschappen, tijdelijke maatschappen, vzw’s, stichtingen en zo meer) zijn UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) aangeven. Dit zijn de natuurlijke personen die de effectieve controle uitoefenen op het beheer van de vennootschap.

Op 11 oktober 2020 is ernog een bijkomende verplichting voor de ondernemingen. Deze moeten namelijk bijkomende documenten toevoegen die aantonen dat de informatie in het UBO-register correct en actueel is, zoals kopies van de statuten, het aandelenregister, een notariële akte, een aandeelhoudersovereenkomst, etc.

Initieel hadden de ondernemingen de tijd tot 30 april 2021 om de documenten op te laden, maar deze deadline is verplaatst naar 31 augustus 2021.

Ter verduidelijking heeft de FOD Financiën nu ook haar FAQ en gebruikershandleiding bijgewerkt. Hierin wordt o.m. klaarheid verstrekt over bv:

  • welke begunstigden geregistreerd moeten worden in bijzondere situaties;
  • voor welke juridische entiteiten er géén meldingsplicht geldt;
  • enkele administratieve preciseringen zoals met welk uniek identificatienummer niet-Belgen in het UBO-register moeten worden geregistreerd en welke documenten al dan niet vertaald moeten worden;
  • etc.

Tenslotte werd recent ook de wet aangepast (cfr. BS 18 juni 2021) en wordt daarin o.m. uitdrukkelijk bepaald dat de onderworpen entiteiten, met inbegrip van cijferberoepers, notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten, die incoherenties vaststellen tussen de gegevens waarover ze beschikken en het UBO-register deze moeten melden aan de Administratie van de Thesaurie binnen de FOD Financiën. Om een zekere anonimiteit te verzekeren zal de identiteit van de melder wel niet mogen worden meegedeeld. De raadpleging van het UBO-register is kosteloos.

Om als informatieplichtige te vermijden dat u vanaf 1 september 2021 de voorziene sancties zou ondergaan, raadpleegt u dus best voormelde FAQ en gebruikershandleiding van de FOD Financiën.
 
Meer info