Overslaan en naar de inhoud gaan

Sectoraal akkoord 2021-2022 in het PC 200

ubo

Op 18 november 2021 hebben de sociale partners in het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200) het sectoraal akkoord ondertekend voor de jaren 2021-2022. De bedienden van de bouwbedrijven vallen onder dit paritair comité waardoor het akkoord op hen van toepassing is. De belangrijkste bepalingen betreffen de koopkracht: verhoging van de lonen met 0,4% op 1 december 2021 en de toekenning van een coronapremie als het bedrijf cumulatief aan bepaalde voorwaarden voldoet. Verder worden o.m. de SWT-stelsels en de landingsbanen verlengd tot 30 juni 2023. Er zijn ook wijzigingen in de tussenkomsten in de verplaatsingskosten.

Je vindt hieronder een overzicht van de inhoud van het akkoord. De uitvoeringscao’s zijn te raadplegen op de website van het Sociaal Fonds.

Lonen

Verhoging van de sectorale minimumloonschalen en van de reële bruto maandlonen met 0,4% met ingang van 1/12/2021.

De verhoging van de reële bruto maandlonen kan omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel, maar dit moet gebeuren tegen uiterlijk 30/11/2021.

Coronapremie

Een eenmalige coronapremie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques in de ondernemingen die aan de volgende 2 cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • Ze hebben een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald in 2019 en in 2020.
 • De omzet (code 70), of, indien de omzet niet beschikbaar is, brutomarge (code 9900) is met ten minste 5% gestegen in 2020 ten opzichte van 2019.

De corona premie bedraagt:

 • 125 euro als de omzet of de brutomarge met ten minste 5% is gestegen;
 • 250 euro als de omzet of de brutomarge met ten minste 10% is gestegen.

De premie wordt betaald aan de werknemers die op 30/11/2021 in dienst zijn, a rato van de prestaties die tussen 1/12/2020 en 30/11/2021 zijn verricht en daarmee worden gelijkstelling (gelijkstelling conform cao eindejaarspremie; tijdelijke werkloosheid corona wordt eveneens gelijkgesteld).

De coronapremie moet uiterlijk op 31/12/2021 worden uitgereikt. Een coronapremie, die al werd toegekend op het niveau van de onderneming, wordt in mindering gebracht.

De werkgever moet over de toekenning van de coronapremie een schriftelijke communicatie richten aan de syndicale afvaardiging of, bij gebrek, aan de werknemers uiterlijk op 15 december 2021.

Aanvullend pensioen

In het vorig akkoord (2019-2020) werd via de toekenning van een tijdelijke jaarpremie (equivalent van 1,1% loonsverhoging) een budget gereserveerd om later om te zetten in een aanvullend pensioen. Het nieuwe akkoord geeft aan de sociale partners 2 jaar meer tijd (tot 31/12/2024) om een akkoord te vinden om dit budget aan te wenden voor een sectorale aanvullende pensioenregeling voor de bedienden.

SWT

Verlenging van de specifieke stelsels (zeer lange loopbaan, nachtarbeid & zwaar beroep) tot 30/6/2023 met aanpassing van de minimumleeftijd naar 60 jaar in overeenstemming met de cao’s van de Nationale Arbeidsraad (NAR).

Er is ook een cao gesloten om bedienden ontslagen in het kader van SWT de mogelijkheid te bieden een vrijstelling aan te vragen van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid op voorwaarde dat zij 62 jaar zijn of een beroepsverleden van 42 jaar bewijzen.

Tijdskrediet & landingsbanen

Verlenging tot 30/6/2023 van het sectoraal stelsel van de landingsbanen vanaf 55 jaar zowel voor de 1/5e vermindering als halftijds (aanpassing leeftijdsvoorwaarde in overeenstemming met de cao van de NAR). De premie van het Sociaal Fonds bij een 1/5e vermindering blijft behouden.

Verlenging tot 31/12/2023 van de rechten op tijdskrediet met motief.

Mobiliteit

Bepalingen inzake de patronale tussenkomst in de verplaatsingskosten:

 • Verhoging van de fietsvergoeding vanaf 1/7/2022 naar 0,20 euro/km (max. 8 euro per arbeidsdag);
 • Het bedrag van de jaarlijkse bruto bezoldiging die als grens geldt voor de patronale tussenkomst in de woon-werk verplaatsingen met privévervoer wordt vanaf 1/1/2022 verhoogd tot 29.680 euro.
Overige bepalingen

Een korte samenvatting van de overige bepalingen:

 • Eindejaarspremie: in de berekening van de vereiste anciënniteit van tenminste 6 maanden wordt de tewerkstelling als uitzendkracht meegeteld
 • Telewerk & deconnectie: aanbeveling om dit op te nemen in de sociale dialoog op ondernemingsniveau
 • Vorming: voortzetting groeipad opleidingsdagen in overeenstemming met de afspraken in het vorige akkoord
 • Bijdrage Sociaal Fonds: behouden op 0,23% tot 31/12/2023
 • Clausule sociale vrede