Overslaan en naar de inhoud gaan

Prijsherzieningsformule dienstorder MOW/MIN/2022/02 - Deadline aanvragen nadert

Rekenmachine met pen en statistieken op papier

Als gevolg van macro-economische en geopolitieke omstandigheden in 2021 en 2022 werden de opdrachtnemers van overheidsopdrachten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (bMOW) van de Vlaamse overheid geconfronteerd met sterke prijsstijgingen en schaarste van materialen en grondstoffen. Opdrachtnemers hebben bMOW toen gemeld dat de toepasselijke prijsherzieningsclausules de prijsstijgingen onvoldoende opvingen. Daarom heeft bMOW op 19 juli 2022 via dienstorder MOW/MIN/2022/02 in een tijdelijke aanpassing van de prijsherzieningsclausules voorzien, met name voor lopende opdrachten voor prestaties vanaf 1 januari 2022 en voor alle opdrachten die in 2022 bekendgemaakt zouden gemaakt worden.

Concreet worden in de berekening van de prijsherzieningen recentere parameters gebruikt, zodat korter op de bal gespeeld wordt bij globale prijsschommelingen. Opdrachtnemers zijn niet verplicht om de aangepaste prijsherzieningsformules toe te passen, ze hebben daarin de vrije keuze. Ook werd er beslist hoe er omgegaan zou worden met toeleveringsproblemen. Klik hier voor een verdere toelichting bij dit dienstorder.

Initieel werden opdrachten waarin stalen damplanken en stalen buispalen werden verwerkt in de werken uitgesloten van de toepassing van dienstorder MOW/MIN/2022/02, en zou daarvoor een aangepaste regeling  worden uitgewerkt. Na onderzoek en informatie van de sector bleek het probleem met  stalen damplanken en stalen buispalen echter minder groot of urgent dan eerder aangehaald, en werd besloten om overheidsopdrachten van bMOW waarin stalen damplanken en stalen buispalen voorkomen toch onder het toepassingsgebied van dienstorder MOW/MIN/2022/02 te plaatsen, behoudens een limitatieve lijst van overheidsopdrachten waar zich mogelijks een probleem stelt. Indien de opdrachtnemer voor de overheidsopdrachten uit de limitatieve lijst op afdoende en schriftelijke wijze bewijst dat er zich daadwerkelijk een probleem stelt, zal er een ad-hoc oplossing worden uitgewerkt.

De hierboven vermelde werkwijze en limitatieve lijst werden opgenomen in een nieuw dienstorder MOW/MIN/2023/01. Daarnaast stelt dit dienstorder eveneens een einde aan dienstorder MOW/MIN/2022/02. Indien opdrachtnemers alsnog gebruik wensen te maken van de amendering van de prijsherzieningsformule zoals voorzien in dienstorder MOW/MIN/2022/02, dienen zij tegen uiterlijk 31 mei 2023 op eigen initiatief hiertoe een schriftelijk aanvraag in te dienen. Aanvragen die worden ontvangen na 31 mei 2023 zijn niet ontvankelijk. De opdrachtnemers van lopende overheidsopdrachten van bMOW zijn hiervan normaal gezien op de hoogte gebracht via hun opdrachtgever, maar met bMOW werd afgesproken om de opdrachtnemers dit nog eens in herinnering te brengen.