Overslaan en naar de inhoud gaan

De bescherming van de klokkenluiders goedgekeurd in de federale Ministerraad

klokkenluiders

Op federaal niveau heeft de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de klokkenluiders goedgekeurd, dat tot doel heeft de EU-Richtlijn van 23 oktober 2019 om te zetten in de Belgische wetgeving.

Het voorontwerp van wet beoogt de bescherming van personen die inbreuken melden op o.a. de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vervoersveiligheid, milieubescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens en van belastingfraude en sociale fraude.

Deze nieuwe wet zal voor alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers belangrijke administratieve gevolgen hebben: er moet een meldpunt ingericht worden, meldingsprocedures en opvolging- en remediëringsprocedures moeten ingesteld worden enz.

Het voorontwerp bepaald dat de nieuwe wet twee maand na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking zal treden voor ondernemingen met meer dan 249 werknemers in dienst. Deze ondernemingen bereiden zich dus best nu al voor. Ondernemingen met 50 tot 249 werknemers hebben wat meer tijd en zullen pas vanaf 17 december 2023 aan de nieuwe wet onderworpen worden. 

Meer informatie, met inbegrip van aanbevelingen vindt u hier.

Tenslotte wordt meegegeven dat het voorontwerp voor advies naar de Raad van State gezonden, waarna het in de Kamer zal worden ingediend voor stemming. De inwerkingtreding van de nieuwe wet zou dan waarschijnlijk in de herfst van dit jaar vallen.